pasek5
pasek4
pasek3
pasek2
pasek1

Regulamin


REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI GOSPODARCZEJ "PRZEDSIĘBIORCY DLA ŚRODOWISKA"

 

 

§ 1

IDEA PROGRAMU

Program Promocji Gospodarczej „Przedsiębiorcy dla Środowiska”, zwany dalej Programem, to kompleksowy system oceny i promocji firm, które nie tylko przestrzegają obowiązujących regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska, ale także podejmują dodatkowe działania mające na celu ochronę przyrody, edukację ekologiczną oraz dobro interesariuszy firmy.

§ 2

CELE PROGRAMU

I. Promocja zasad zrównoważonego rozwoju i proekologicznych zachowań w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Tworzenie „pozytywnego klimatu” wokół ochrony środowiska i promowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

III. Wyróżnianie dobrych wzorców i praktyk stosowanych przez polskich przedsiębiorców w dziedzinie ochrony środowiska.

IV. Promowanie przedsiębiorstw odpowiedzialnie korzystających ze środowiska przyrodniczego.

V. Edukacja ekologiczna konsumentów.

§ 3

PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM

Autorem, inicjatorem i organizatorem Programu jest Agencja Informacji i Ochrony Środowiska. AIOŚ jest  pozarządową organizacją ekologiczną, która realizuje przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Jednostką realizującą promocję gospodarczą uczestników Programu jest agencja Public Relations - WELLINGTON PR.

§ 4

ORGANY PROGRAMU

I. Kapituła Programu
Skład Kapituły zwyczajowo stanowią przedstawiciele: instytucji zajmujących się ochroną środowiska, kadry naukowej, organizacji biznesowych i pozarządowych a także Senatu RP. Kapitułę co roku powołuje Zarząd Agencji Informacji i Ochrony Środowiska, na wniosek Prezesa Zarządu. Do zadań Kapituły należy:

· Ocena wniosków i kontrola dokumentów przedstawionych przez firmy, ubiegające się o udział w Programie

· Przyznawanie certyfikatów  „Przedsiębiorcy  dla środowiska” uczestnikom Programu, którzy pomyślnie przeszli proces oceny i kontroli.

· Zatwierdzanie Regulaminu Programu, a także wszelkich zmian w zasadach jego funkcjonowania.

Kapituła jest najwyższym organem Programu, jej decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 

II. Sekretariat Programu

Sekretariat Programu prowadzi Agencja Informacji i Ochrony Środowiska. Rola sekretariatu obejmuje całość zadań administracyjnych, w szczególności przesyłanie, przyjmowanie i weryfikacja pod kątem formalnym dokumentów nadsyłanych przez kandydatów, przedkładanie Kapitule Programu wniosków ii dokumentacji oraz obsługę techniczną uczestników Programu.

Adres korespondencyjny Sekretariatu Programu:

Agencja Informacji i Ochrony Środowiska
ul. Skrzydlata 4  61-317 Poznań

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel: 61 670 63 53  tel.kom: +48 604 969 730

§ 5

ZASADY PROGRAMU

I. W Programie mogą uczestniczyć wszystkie jednostki, prowadzące działalność gospodarczą na terenie RP.
II. Jednostka zainteresowana uzyskaniem Certyfikatu i udziałem w Programie może zgłosić swój akces drogą telefoniczną lub e-mailową do Sekretariatu Programu w celu uzyskania szczegółowych informacji i niezbędnych dokumentów.

III. Warunkiem wstępnym uczestniczenia w Programie jest przesłanie na  adres Sekretariatu poprawnie wypełnionego        kompletu dokumentów otrzymanych uprzednio z Sekretariatu, w tym:

1. Formularza Zgłoszenia

70% rabatem.

II. Koszt netto udziału w Programie uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa mierzonej wielkością zatrudnienia.


 

WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA         /       EDYCJA: 12-MIES.            /         EDYCJA: 24-MIES.


 

· 1-os. dział. gosp. .............../................300 zł................... / .................390 zł


 

· 1 - 9 OSÓB........................./...................900 zł..................../................1170 zł


 

· 10 - 19 OSÓB.................../....................1400 zł................./..................1820 zł


 

· 20 - 29 OSÓB................../.....................2400 zł.............../..................3120 zł


 

· 20 - 49 OSÓB................../...................2800 zł.............../...................3640 zł


 

· 50 - 69 OSÓB................./...................3200 zł.............../...................4160 zł


 

· 70-199 OSÓB................/....................3600 zł............../..................4680 zł


 

· 200 i więcej.............../...................4600 zł.............../.................5980 zł


 

 

III. Jednostki biorące udział w Programie po raz drugi otrzymują 10% zniżkę opłaty, trzeci i kolejne uczestnictwa uprawniają do 20% zniżki. W przypadku udziału w edycji dwuletniej, rabat naliczany jest od kwoty całościowej, nie jednorocznej.

IV. W przypadku odrzucenia przez Kapitułę kandydatury jednostki ubiegającej się o udział w Programie, wartość opłaty zostaje zwrócona na konto jednostki w całości w ciągu 3 dni roboczych od daty decyzji Kapituły o odrzuceniu kandydatury.
V. Wszystkie poniesione przez jednostkę opłaty przeznaczone są na obsługę techniczną Programu, organizację gali, oraz całoroczną lub dwuletnią promocję Programu i firm w nim uczestniczących.

 

§ 8

2. Ankieta działalności proekologicznej

3. Oświadczenie o braku zaległości w uiszczaniu kar przewidzianych prawem wobec WIOŚ oraz o braku zaległości w uiszczaniu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska względem Urzędu Marszałkowskiego

4. Oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób

5. Kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego bądź innego organu rejestrowego

6. Potwierdzenie zapłaty na podstawie wystawionej faktury VAT wg cennika zawartego w § 7 niniejszego Regulaminu

7. Opcjonalnie: kopie certyfikatów, atestów, patentów, wyników badań wydawanych przez instytucje specjalistyczne;

IV. Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów od jednostki ubiegającej się o prawo udziału w Programie, Kapituła dokonuje oceny i kontroli nadesłanych dokumentów.
V. W przypadku oceny pozytywnej kandydata wystawionej na podstawie nadesłanych dokumentów,  Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu Certyfikatu Przedsiębiorcy dla Środowiska oraz o zakwalifikowaniu jednostki do udziału w Programie.    O decyzji Kapituły ubiegająca się o uczestnictwo w Programie jednostka zostaje poinformowana w postaci oficjalnego pisma drogą poczty tradycyjnej.

VI. W przypadku odrzucenia przez Kapitułę kandydatury jednostki ubiegającej się o udział w Programie, wartość opłaty zostaje zwrócona na konto jednostki w całości w ciągu 3 dni roboczych od daty decyzji Kapituły o odrzuceniu kandydatury.
VII. Wszystkie poniesione przez jednostkę opłaty przeznaczone są na obsługę techniczną Programu, organizację gali, oraz całoroczną lub dwuletnią promocję Programu i firm w nim uczestniczących.

§ 6

TERMINARZ PROGRAMU

I. Udział w Programie oraz Certyfikat „Przedsiębiorcy dla Środowiska” laureaci otrzymują—zgodnie z własnym wyborem—na okres 12 lub 24 miesięcy od daty uzyskania Certyfikatu i przystąpienia do Programu. Nabór Zgłoszeń odbywa się w systemie ciągłym przez okres całego roku.
II. W odpowiedzi na ustną lub pisemną deklarację chęci uzyskania Certyfikatu i przystąpienia do Programu PdŚ, jednostka otrzymuje stosowne dokumenty informacyjne oraz Formularz Zgłoszenia do wypełnienia i przesłania.

¨ oficjalne Zaproszenie do ubiegania się o Certyfikat i udziału w Programie

¨ Formularz Zgłoszenia   - dokument do wypełnienia i przesłania

¨ Katalog Korzyści — szczegółowe informacje o świadczeniach na rzecz uczestników Programu

¨ Harmonogram działań — szczegółowa informacja dotycząca terminów wzajemnego przesyłania dokumentów, zebrań Kapituły, działań AIOŚ

¨ niniejszy Regulamin

III. W ciągu 7 dni od daty nadesłania wypełnionego Formularza Zgłoszenia , jednostka zgłaszająca otrzymuje:

¨ Formularz Ankiety - do wypełnienia

¨ Formularz oświadczenia do podpisu o braku zaległości w uiszczaniu kar przewidzianych prawem ochrony środowiska

wobec WIOŚ i o braku zaległości w uiszczaniu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska względem Urzędu Marszałkowskiego;

¨ Formularz oświadczenia do podpisu o liczbie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie;

¨ Fakturę pro-forma do zapłaty za udział w programie

¨ informację o niezbędnych dokumentach własnych: kopię/skan dowodu rejestrowego oraz dokumenty opcjonalne

IV. Wymienione w p.III § 6 dokumenty winny zostać przesłane na adres sekretariatu w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

V. Zgodnie z decyzją kandydata, przesyłanie dokumentów przez obie strony odbywać się może zarówno drogą poczty tradycyjnej jak i elektronicznej. W przypadku tej drugiej, dokumenty wymagające podpisu winny być w postaci skanu.
IV. Decyzję o zakwalifikowaniu jednostki do udziału w Programie, Kapituła podejmuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sekretariat kompletu dokumentacji wymienionej w p.III § 6.

VI. W ciągu 5 dni roboczych od daty podjęcia decyzji przez Kapitułę, Laureat otrzyma drogą poczty tradycyjnej Certyfikat, oficjalne pismo potwierdzające rozpoczęcie udziału w Programie, a także zestaw materiałów graficznych z logo PdŚ w wersji elektronicznej w różnych formatach i propozycjach stosowania. Od daty otrzymania oficjalnego pisma, Laureat ma prawo do korzystania ze wszystkich przywilejów wymienionych w dokumencie pn. KATALOG KORZYŚCI.

VII. Jesienią każdego roku autorzy Programu organizują dla Laureatów PdŚ uroczystą galę dla na której prócz prezentacji firm i założeń Programu odbywa się wręczenia specjalnych wyróżnień dla przedsiębiorców wyróżnionych Certyfikatem.

§ 7

OPŁATY

I. Uczestnicy Programu mają do wyboru udział w edycji 12 lub 24-miesięcznej. W przypadku wyboru udziału w edycji 24-miesięcznej, uczestnictwo w drugim rol-color: #0099FF; mso-style-textfill-fill-alpha: 100%; font-weight: bold; language: pl; mso-ansi-language: pl; mso-ligatures: none;" lang="pl">KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

Jednostka biorąca udział w Programie zyskuje unikalne możliwości promocji. Pełna treść pakietu korzyści dla przedsiębiorców dostępna jest na stronie internetowej Programu oraz w przesyłanym dokumencie pn. Katalog Korzyści.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. Wszystkie dokumenty, formularz zgłoszeniowy i ankieta dostarczone przez jednostki do Sekretariatu Programu są objęte tajemnicą i mogą być wykorzystane wyłącznie do celów Programu.
II. Znaku graficznego PdŚ Laureat ma prawo używać na wszelkich materiałach informacyjnych, biurowych i reklamowych tylko i wyłącznie w trakcie uczestnictwa w Programie. Używanie znaku po terminie skutkuje koniecznością zapłaty w wysokości opłaty rocznej stosownej do wielkości  danej jednostki.

PATRONAT HONOROWY

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x